Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Consumenten

– Laatst gewijzigd: 29 december 2017 –  De Algemene Voorwaarden van Uitgeverij Deviant bv voor particulieren (leerlingen, studenten en ouders).

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Applicatie: de (online) software applicatie van Uitgeverij Deviant, bevattende het door Uitgeverij Deviant ontwikkelde leersysteem en de (toegangs-) beveiliging daarvan. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Uitgeverij Deviant. Dag: kalenderdag. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Uitgeverij Deviant in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Financiële Dienstverlener: Een financiële dienstverlener is degene die zorgt voor de verdere afwikkeling van de betaling. Bij de betaling gelden de Algemene Voorwaarden van de Financiële Dienstverlener. Het gaat bijvoorbeeld om Docdata en Afterpay. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. Licentie: het recht op gebruik van de Applicatie dat door middel van het aangaan van de Overeenkomst wordt verstrekt. Licentieperiode: de periode waarin de Consument recht heeft de Applicatie te gebruiken. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Uitgeverij Deviant georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. Product(en): Uitgeverij Deviant biedt (digitale) producten aan de Consument aan. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Uitgeverij Deviant gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Uitgeverij Deviant en op elke overeenkomst op afstand tussen Uitgeverij Deviant en Consument. 2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Uitgeverij Deviant zijn in te zien op de website en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 2.3 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 2.4 Onder de Algemene Voorwaarden valt ook de Privacyverklaring die vermeld wordt op de website van de Leverancier.

Artikel 3. Het aanbod

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Uitgeverij Deviant gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Uitgeverij Deviant niet. 3.3 Elk aanbod bevat informatie waaruit de plichten en rechten van de Consument wordt beschreven of aangeboden die bij het acceptatie van aanbod gelden. Dit betreft in het bijzonder:

 1. de prijs inclusief belastingen;
 2. de eventuele kosten van aflevering;
 3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 4. het al dan niet van toepassing zijn van het Herroepingsrecht;
 5. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Uitgeverij Deviant de prijs garandeert;
 7. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 8. de manier waarop de Consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 9. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 4. De overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 4.2 Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Uitgeverij Deviant onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Uitgeverij Deviant is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden. 4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Uitgeverij Deviant passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Uitgeverij Deviant daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 4.4 Uitgeverij Deviant kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Uitgeverij Deviant op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 4.5 Uitgeverij Deviant zal bij het product of dienst aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het bezoekadres van de vestiging van Uitgeverij Deviant waar de Consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Uitgeverij Deviant deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

4.6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5. Herroepingsrecht

Bij levering van Product(en): 5.1 Een geactiveerde licentie is een in gebruik genomen Product. Door het activeren van het Product doet de Consument afstand doet van zijn Herroepingsrecht. 5.2 Bij de aankoop van ongeactiveerde en/of ongeopende Producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan Uitgeverij Deviant bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Artikel 6. Kosten in geval van herroeping

6.1 Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de administratie- en/of kosten van terugzending voor zijn rekening. 6.2 Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal de Financiële Dienstverlener conform hun voorwaarden het bedrag terugstorten na de ontvangst van de terugzending of herroeping.

Artikel 7. Uitsluiting Herroepingsrecht

7.1 Uitgeverij Deviant kan het Herroepingsrecht van de Consument uitsluiten als Uitgeverij Deviant voor het afsluiten van de overeenkomst duidelijk en tijdig in het aanbod vermeldt. 7.2 Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 1. die door Uitgeverij Deviant tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. voor losse kranten en tijdschriften;
 5. voor Product(en) die de Consument heeft geactiveerd of geopend.

Artikel 8. De prijs

8.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 8.2 In afwijking van het vorige lid kan Uitgeverij Deviant producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Uitgeverij Deviant geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 8.3 Prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 8.4 Prijsverhogingen vanaf drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Uitgeverij Deviant dit bedongen heeft en:

 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

8.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 9. Facturering & betaling

 • Uitgeverij Deviant stuurt de Consument een factuur.
 • De afhandeling van de betaling vindt plaats via de gekozen Financiële Dienstverlener. De Consument dient in te stemmen met hun Algemene Voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling.

Artikel 10. Conformiteit en Garantie

10.1 Uitgeverij Deviant staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Uitgeverij Deviant er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 10.2 Een door Uitgeverij Deviant, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover Uitgeverij Deviant kan doen gelden.

Artikel 11. Levering en uitvoering

11.1 Uitgeverij Deviant zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument heeft doorgegeven. 11.3 Uitgeverij Deviant zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen één (1) dag uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk drie (3) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De leveringstermijn is niet van toepassing indien er een storing bij de Financiële Dienstverlener is of er sprake van overmacht is. 11.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Uitgeverij Deviant zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het Herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Uitgeverij Deviant. 11.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Uitgeverij Deviant tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan Uitgeverij Deviant bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 11.7 In geval van ontbinding wordt de leerling de toegang tot het Product ontzegd. Indien de leerling een bedrag heeft betaald, zal dit volgens artikel 6.2 worden teruggestort.

Artikel 12. Duurtransactie: duur, opzegging en verlenging

12.1 De Consument sluit een overeenkomst voor de gekozen licentieduur. 12.2 De Consument kan de overeenkomst na activering van de licentie de overeenkomst niet opzeggen dan wel verlengen.

Artikel 13. Betaling

13.1 De betaling vindt plaats via een Financiële Dienstverlener. De Financiële Dienstverlener is verantwoordelijk voor de verdere afhandeling van de betaling. 13.2 De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Uitgeverij Deviant te melden. 13.3 In geval van wanbetaling van de Consument heeft Uitgeverij Deviant behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14. Gebruiksrecht, eigendom en licentie producten

14.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Applicatie en de content van de licentie berusten bij Uitgeverij Deviant. Uitgeverij Deviant verstrekt aan de Consument een licentie, recht op toegang op de Applicatie, tegen betaling van de door Uitgeverij Deviant vastgestelde vergoeding. 14.2 De Consument verkrijgt het recht de Applicatie gedurende de duur van de licentie periode met inachtneming van de bepalingen van deze voorwaarden te gebruiken. 14.3 Het is de Consument niet toegestaan wijzigingen of aanpassingen in de Applicatie aan te brengen of eventueel aanwezige technische maatregelen ter bescherming van de Applicatie te verwijderen, wijzigen of te omzeilen. 14.4 Het is de Consument niet toegestaan de Overeenkomst aan een derde over te dragen of het wachtwoord aan een derde ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van Uitgeverij Deviant. 14.5 Het is de Consument niet toegestaan zonder toestemming van Uitgeverij Deviant de Applicatie en/of de daarbij behorende content te (laten) verveelvoudigen. 14.6 Uitgeverij Deviant zal de Applicatie naar beste inzicht functioneel en inhoudelijk beheren, en behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanpassingen aan te brengen in de Applicatie, of deze te vervangen door een gelijksoortige applicatie. 14.7 Uitgeverij Deviant heeft het recht om passende maatregelen, zoals het sluiten van het account, uit te voeren zodra er misbruik van de Algemene Voorwaarden wordt geconstateerd. 14.8 Uitgeverij Deviant heeft het recht om de persoonsgegevens van de Consument van de digitale leermiddelen te gebruiken voor de volgende onderwijs –en leerdoeleinden:

 1. voor identificatie van de Consument van de producten en diensten van de educatieve uitgeverij en voor het bepalen van de daarbij behorende gebruiksrechten/ voor identificatie en authenticatie bij het gebruik van digitale leermiddelen;
 2. om adaptief leermateriaal en gepersonaliseerde leerwegen mogelijk te maken;
 3. om leerresultaten van leerlingen aan de docent te kunnen terugkoppelen;
 4. voor interne controle, beveiliging van de diensten en fraudepreventie.

14.9 Uitgeverij Deviant heeft het recht om geanonimiseerde gegevens van de Consument te gebruiken voor de volgende onderwijs –en leerdoeleinden:

 1. voor gepersonaliseerde toegang tot de aangeboden diensten;
 2. voor productontwikkeling en productverbetering.

14.10 De Leverancier bewaart de gegevens van de Gebruiker gedurende de geldige licenties en vier (4) jaar na het laatste actieve moment in één van de Applicaties.

Artikel 15. Klachtenregeling

15.1 Uitgeverij Deviant beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 15.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Uitgeverij Deviant, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd. 15.3 Bij Uitgeverij Deviant ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Uitgeverij Deviant binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 15.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16. Overmacht

16.1 Leverancier is niet gehouden aan het nakomen van enige verplichting, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar te wijten is, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt (Burgerlijk Wetboek 6, artikel 75). 16.2 Duurt de overmacht situatie langer dan drie (3) maanden, dan hebben zowel Leverancier als Consument het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 16.3 In geval van overmacht heeft de Consument geen recht op schadevergoeding.

Artikel 17. Geschillen

17.1 Geschillen tussen partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. 17.2 Op alle Overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing, en de bepalingen van internationale verdragen zijn uitdrukkelijk uitgesloten voor zover deze geen dwingend recht bevatten. 17.3 Alle geschillen, van welke aard ook, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.

Artikel 18. Aanvullende of afwijkende bepalingen

18.1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Algemene voorwaarden Dienstverleners en instellingen

– Laatst gewijzigd: 11 januari 2024 – 

Artikel 1. Definities

Afnemer: De rechtspersoon en/of natuurlijk persoon met wie Uitgeverij Deviant een Overeenkomst aangaat tot het leveren van producten. Applicatie: de (online) software applicatie van Uitgeverij Deviant, bevattende het door Uitgeverij Deviant ontwikkelde leersysteem en de (toegangs-) beveiliging daarvan. Elektronische bestelling: het plaatsen  van een order via de mail, websiteformulier of het bestelportaal van de Applicatie. Gebruiker: Docent, leerling of persoon die door de Afnemer in- staat wordt gesteld of toegang wordt verleend om de Product(en) van Uitgeverij Deviant te gebruiken. Overeenkomst: Een overeenkomst tussen Uitgever en Afnemer waarbij Uitgever zich verplicht aan Afnemer een of meer Producten of Diensten te leveren tegen betaling door Afnemer van de daarvoor geldende vergoeding. Partijen: Uitgeverij Deviant en Afnemer, of afzonderlijk als “Partij”. Product(en): Een Folio of digitaal product, alsmede combinaties daarvan, die door Uitgever aan Afnemer wordt geleverd.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke Overeenkomst die Uitgeverij Deviant aangaat met de Afnemer, tenzij beide Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 2.2 De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden of andersoortige Voorwaarden van Afnemer wordt verworpen. 2.3 De Partijen bespreken de Algemene Voorwaarden indien de Algemene voorwaarden van de Afnemer uit een eerdere Overeenkomst van toepassing zijn en tot tegenstrijdigheid leidt. 2.4 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk bij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uitgeverij Deviant. 2.5 Onder de Algemene Voorwaarden valt ook de Privacyverklaring die vermeld wordt op de website van Uitgeverij Deviant.

Artikel 3. Overeenkomst – bestelling

3.1 De Overeenkomst komt tot stand doordat de Afnemer een Elektronische bestelling plaatst, een schriftelijke order per e-mail of papier of een schriftelijke Overeenkomst afsluit met Uitgeverij Deviant. 3.2 a. De duur van de Overeenkomst voor een boekbestelling is tot aan het moment van afleveren, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 3.2 b. De duur van de Overeenkomst voor een digitaal product is tot aan het moment van activeren of gedurende de looptijd van het geactiveerde digitale product. 3.3 Na het verstrijken van de periode wordt de Overeenkomst telkens een voor eenzelfde periode stilzwijgend verlengd. 3.4 Tussentijdse ontbinding is niet mogelijk, behalve als artikel 10 van toepassing is. 3.5 Uitgeverij Deviant behoudt zich het recht voor bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren. 3.6 De overeenkomst wordt steeds onder de opschortende voorwaarde aangegaan van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten en/of diensten, alsmede dat uit door Uitgeverij Deviant ingewonnen informatie de naar Uitgeverij Deviants oordeel voldoende kredietwaardigheid van Afnemer blijkt. Eventueel kan om een bankgarantie worden gevraagd.

Artikel 4. Prijzen en offertes

4.1 Alle prijzen genoemd in brochures, offertes of op de website zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten. 4.2 Een aanbod, in de vorm van een offerte, is dertig (30) dagen geldig. 4.3 Alle prijzen genoemd in een offerte zijn exclusief btw. Eventuele andere kosten, zoals verzend- en administratiekosten, zijn niet inbegrepen bij de prijs. De hoogte van eventuele verzend- administratiekosten kunnen afhankelijk zijn van het productformaat en het aantal. 4.4 Alle prijzen genoemd in de brochures, fondslijst en op de website zijn inclusief btw. Eventuele andere kosten, zoals verzend- en administratiekosten, zijn niet inbegrepen bij de prijs. De hoogte van eventuele verzend- administratiekosten kunnen afhankelijk zijn van het productformaat en het aantal.

Artikel 5. Diensten & werkzaamheden

5.1 Beide partijen streven naar, conform goed huisvaderschap, afgesproken diensten en/of werkzaamheden uit te voeren. Indien Uitgeverij Deviant en Afnemer niet tot een goede oplossing kunnen komen, dient de Afnemer de overeengekomen producten af te nemen en de betreffende betaling te voldoen. 5.2 Medewerkers die op locatie hun werkzaamheden moeten uitvoeren volgen de huisregels van de betreffende Partij en handelen naar eer en geweten. 5.3 Uitgeverij Deviant kan een verplichting overdragen aan derden en stelt de Afnemer daarvan op de hoogte. De verantwoordelijkheid voor de derde partij blijft bij Uitgeverij Deviant liggen.

Artikel 6. Levering

6.1 De door Uitgeverij Deviant afgegeven levertijd wordt zoveel mogelijk nagekomen, maar is voor Uitgeverij Deviant niet bindend. 6.2 Een overschrijding van de levertijd is geen reden tot ontbinding van de Overeenkomst of voor een schadevergoeding voor de Afnemer, tenzij met een Afnemer hier aparte afspraken over gemaakt zijn. 6.3 Bij de levering van producten kan er gebruik worden gemaakt van derden. De levering van lesboeken besteld via de webshop van Uitgeverij Deviant wordt standaard afgehandeld door CB (Centraal Boekhuis B.V.). In deze gevallen gelden de leveringsvoorwaarden zoals beschreven in de algemene voorwaarden van CB. 6.4 De geleverde producten moeten direct door de Afnemer gecontroleerd kunnen worden. Afwijkingen moeten binnen vijf (5) werkdagen aan Uitgeverij Deviant worden gemeld. Dit geeft de Afnemer niet het recht de betalingstermijn op te schorten, tenzij dit schriftelijk met Uitgeverij Deviant is afgesproken. 6.5 De Afnemer moet een retourzending eerst via de e-mail aanmelden bij Uitgeverij Deviant. Uitgeverij Deviant is niet verplicht een retourzending van de Afnemer te accepteren, tenzij Uitgeverij Deviant hier schriftelijk mee instemt.

Artikel 7. Facturering en betaling – boeken

7.1 Uitgeverij Deviant factureert bij levering van de bestelling. 7.2 Facturatie van producten ten behoeve van leerlingen of studenten – dat wil zeggen de zogenoemde ‘leerlingexemplaren’ van lesboeken – besteld via de webshop van Uitgeverij Deviant, wordt standaard afgehandeld door CB (Centraal Boekhuis B.V.). In deze gevallen gelden de facturatievoorwaarden zoals beschreven in de algemene voorwaarden van CB. 7.3 De betaling van de factuur moet binnen dertig (30) dagen na factuurdatum plaats vinden, tenzij anders is afgesproken en schriftelijk vastgelegd. 7.4 Afnemer is verplicht eventuele onduidelijkheden in de factuur binnen vijf (5) werkdagen aan Uitgeverij Deviant te melden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 7.5 De betalingstermijn, als genoemd in art. 7.3, is een fatale termijn. Na het verstrijken van de termijn is Afnemer per direct en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Uitgeverij Deviant is gerechtigd kredietrente volgens de geldende wettelijke rente bij de Afnemer in rekening te brengen. Daarnaast is Uitgeverij Deviant gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven en de daarmee gemoeide kosten inclusief de kosten voor juridische bijstand in rekening te brengen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 7.6 Verrekening door Afnemer is niet toegestaan, behalve als daar mee ingestemd is met Uitgeverij Deviant.

Artikel 8. Facturering en betaling – digitale licenties

8.1 a. Uitgeverij Deviant factureert scholen en instellingen alle bestelde digitale producten één (1) keer per maand, tenzij anders is afgesproken. 8.1 b. In het geval van een distributeur factureert Uitgeverij Deviant minstens één keer per maand de bestelde digitale producten, tenzij anders is afgesproken. 8.2 De betaling van de factuur moet binnen het termijn van dertig (30) dagen na factuurdatum plaats vinden, tenzij anders is afgesproken en schriftelijk vastgelegd. 8.3 Afnemer is verplicht eventuele onduidelijkheden in de factuur binnen vijf (5) werkdagen aan Uitgeverij Deviant te melden. 8.4 De betalingstermijn, als genoemd in art. 8.2, is een fatale termijn. Na het verstrijken van de termijn is Afnemer per direct en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Uitgeverij Deviant is gerechtigd kredietrente volgens de geldende wettelijke rente bij de Afnemer in rekening te brengen. Daarnaast is Uitgeverij Deviant gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven en de daarmee gemoeide kosten inclusief de kosten voor juridische bijstand in rekening te brengen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 8.5 Verrekening door Afnemer is niet toegestaan, behalve als daar mee ingestemd is met Uitgeverij Deviant.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 Afnemer zal geen beroep doen op aansprakelijkheidsbeperking als de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Uitgeverij Deviant. 9.2 In geval van aansprakelijkheid moet de Afnemer Uitgeverij Deviant schriftelijk in gebreke stellen. 9.3 Als op Uitgeverij Deviant (contractueel of wettelijk) enige aansprakelijkheid mocht blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de prijs van het product ter zake waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. In het geval van een licentie is deze aansprakelijkheid beperkt tot de overeengekomen prijs berekend over de duur van de Overeenkomst met een maximum van één jaar. 9.4 Uitgeverij Deviant is nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het aangaan (en de afhandeling) van transacties en overeenkomsten tussen de Afnemer en diens contractspartijen.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De door Uitgeverij Deviant geleverde zaken blijven eigendom van Uitgeverij Deviant, totdat zij door of namens Afnemer geheel zijn betaald en Afnemer aan zijn overige verplichtingen heeft voldaan. De geleverde zaken kunnen, zolang geen volledige nakoming heeft plaatsgevonden, te allen tijde door Uitgeverij Deviant worden teruggenomen, terwijl Afnemer als dan verplicht zal zijn deze zaken terstond op eerste aanmaning franco aan Uitgeverij Deviant te retourneren. Na aanmaning zal nakoming door Afnemer de eigendom niet meer kunnen doen overgaan op Afnemer. 10.2 Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 10.3 Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade en diefstal. 10.4 In het geval van niet-betaling van een opeisbaar bedrag, daaronder begrepen niet-betaling binnen de overeengekomen termijn, aanvraag surseance van betaling, faillissement, toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van Afnemer, vervalt enige voorwaardelijke (eigendoms-)aanspraak die Afnemer op het geleverde mocht hebben van rechtswege en heeft Uitgeverij Deviant het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst het geleverde waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing is als haar eigendom terug te nemen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd het recht om vergoeding te verlangen voor niet genoten winst en/of geleden verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke Uitgeverij Deviant heeft ineens en dadelijk opeisbaar.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Uitgeverij Deviant is niet gehouden aan het nakomen van enige verplichting, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar te wijten is, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt (Burgerlijk Wetboek 6, artikel 75). 11.2 Duurt de overmacht situatie langer dan drie (3) maanden, dan hebben zowel Uitgeverij Deviant als Afnemer het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 11.3 In geval van overmacht heeft de Afnemer geen recht op schadevergoeding.

Artikel 12. Beëindiging en ontbinding

12.1 Uitgeverij Deviant kan de overeenkomst door middel van een aangetekende brief aan Afnemer met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, dan wel haar verplichtingen ingevolge de overeenkomst opschorten:

 • Indien het faillissement of surséance van betaling van Afnemer is aangevraagd, dan wel uitgesproken of indien Afnemer door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over een substantieel deel van zijn vermogen verliest.
 • In het geval van gehele of gedeeltelijke tekortkoming in de nakoming door Afnemer van verplichtingen jegens Uitgeverij Deviant. Voor zover Afnemer niet reeds dadelijk in verzuim is, kan Uitgeverij Deviant de overeenkomst eerst ontbinden nadat Afnemer een redelijke termijn voor nakoming is gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

12.2 In geval van ontbinding van de overeenkomst zal Afnemer aan Uitgeverij Deviant de schade vergoeden die Uitgeverij Deviant door de ontbinding ondervindt, waaronder de kosten van ongedaan making. 12.3 Partijen hebben over en weer het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, als de Afnemer het faillissement of surseance van betaling aanvraagt, dan wel faillissement of surseance van betaling voor haar wordt aangevraagd. Eventuele vorderingen zijn dan direct opeisbaar.

Artikel 13. Overige bepalingen

13.1 Als enige bepaling van deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden en gesloten Overeenkomst nietig blijkt te zijn dan wel vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden en/of Overeenkomst volledig van kracht blijven. De partijen zullen in overleg treden om het nietige dan wel vernietigde artikel te vervangen. 13.2 Uitgeverij Deviant is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 3206.9627, waar deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd. 13.3 In geval van tegenstrijdigheden tussen deze voorwaarden en de Overeenkomst, gaat het bepaalde in de Overeenkomst voor.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

14.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Afnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die Afnemer toekomen op grond van de Auteurswet. 14.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Uitgeverij Deviant eigenaar van alle rechten van Intellectuele Eigendom op de door haar voor Afnemer ontwikkelde werken. 14.3 Alle door Afnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Afnemer en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Afnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 14.4 Afnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 14.5 Indien Afnemer met de door Uitgeverij Deviant geleverde producten en/of diensten inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Uitgeverij Deviant en/of derden, dan is Afnemer aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. Afnemer vrijwaart Uitgeverij Deviant tegen iedere aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op die rechten, behoudens gevallen waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Uitgeverij Deviant. Indien sprake is van (vermeende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Uitgeverij Deviant en/of derden, dan is Uitgeverij Deviant gerechtigd (onder meer) de levering van producten en/of diensten aan Afnemer op te schorten of te beëindigen.

Artikel 15. Gebruiksrecht, eigendom en licentie producten

15.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Applicatie en de content van de licentie berusten bij Uitgeverij Deviant. Uitgeverij Deviant verstrekt aan de Afnemer een licentie, recht op toegang op de Applicatie, voor de Gebruiker tegen betaling van de door Uitgeverij Deviant vastgestelde vergoeding. 15.2 De Gebruiker verkrijgt het recht de Applicatie gedurende de duur van de licentie periode met inachtneming van de bepalingen van deze voorwaarden te gebruiken. 15.3 Het is de Afnemer of Gebruiker niet toegestaan wijzigingen of aanpassingen in de Applicatie aan te brengen of eventueel aanwezige technische maatregelen ter bescherming van de Applicatie te verwijderen, wijzigen of te omzeilen. 15.4 Het is de Afnemer of Gebruiker niet toegestaan de Overeenkomst aan een derde over te dragen of het wachtwoord aan een derde ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van Uitgeverij Deviant. 15.5 Het is de Afnemer of Gebruiker niet toegestaan zonder toestemming van Uitgeverij Deviant om de Applicatie en/of de daarbij behorende content te (laten) verveelvoudigen. 15.6 Uitgeverij Deviant zal de Applicatie naar beste inzicht functioneel en inhoudelijk beheren, en behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanpassingen aan te brengen in de Applicatie, of deze te vervangen door een gelijksoortige applicatie. 15.7 Uitgeverij Deviant heeft het recht om passende maatregelen, zoals het sluiten van het account, uit te voeren zodra er misbruik van de Algemene Voorwaarden wordt geconstateerd. 15.8 Uitgeverij Deviant heeft het recht om de persoonsgegevens van de Gebruiker van de digitale leermiddelen te gebruiken voor de volgende onderwijs –en leerdoeleinden:

 1. voor identificatie van de gebruiker van de producten en diensten van de educatieve uitgeverij en voor het bepalen van de daarbij behorende gebruiksrechten/ voor identificatie en authenticatie bij het gebruik van digitale leermiddelen;
 2. om adaptief leermateriaal en gepersonaliseerde leerwegen mogelijk te maken;
 3. om leerresultaten van leerlingen aan de docent te kunnen terugkoppelen;
 4. voor interne controle, beveiliging van de diensten en fraudepreventie.

15.9 Uitgeverij Deviant heeft het recht om geanonimiseerde gegevens van de Afnemer te gebruiken voor de volgende onderwijs –en leerdoeleinden:

 1. voor gepersonaliseerde toegang tot de aangeboden diensten;
 2. voor productontwikkeling en productverbetering.

15.10 Uitgeverij Deviant bewaart de gegevens van de Gebruiker gedurende de geldige licenties en vier (4) jaar na het laatste actieve moment in één van de Applicaties.

Artikel 16. Geheimhouding

16.1 Partijen erkennen dat de relatie, de inhoud van de overeenkomsten en enige informatie (met inbegrip van informatie over klanten) die hun ter kennis zal komen in het kader van enige overeenkomst strikt vertrouwelijk is en niet bekend gemaakt mag worden. 16.2 Beide Partijen nemen passende maatregelen voor een veilige bewaring en opslag.

Artikel 17. Wijziging van de voorwaarden

17.1 Uitgeverij Deviant is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. 17.2 De gewijzigde Algemene Voorwaarden worden beschikbaar gesteld aan de Afnemer.

Artikel 18. Geschillen

18.1 Geschillen tussen partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. 18.2 Op alle Overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing, en de bepalingen van internationale verdragen zijn uitdrukkelijk uitgesloten voor zover deze geen dwingend recht bevatten. 18.3 Alle geschillen, van welke aard ook, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht. 18.4 Indien enige bepaling in deze voorwaarden of in de overeenkomsten nietig zou zijn of vernietigd zou worden, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen. De nietige of vernietigende bepaling zal worden vervangen door een bepaling die niet nietig of vernietigbaar is en die qua inhoud en gevolgen zo dicht mogelijk de nietige of vernietigende bepaling nadert.  

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) & Verwerkingen

De leverancier wenst zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en andere toepasselijke wet- en regelgeving betreffende persoonsgegevens, om te gaan met de persoonsgegevens die ter uitvoering van de Overeenkomst verwerkt (zullen) worden. Leverancier verwerkt onder andere persoonsgegevens voor en in opdracht van de Afnemer bij het plaatsen van een Elektronische bestelling. Volgens de AVG zijn de Leverancier en Afnemer verplicht om een verwerkersovereenkomst te sluiten. Omdat Leverancier een standaard applicatie heeft (Studiemeter en Studiereader) met de daarbij horende standaard dienstverlening verklaart de Leverancier het model Verwerkersovereenkomst van toepassing op elke Elektronische bestelling die wordt geplaatst, mits deze niet al is afgesloten met Afnemer. Zowel Leverancier als Afnemer verplichten zich om de AVG na te leven. Verder zal Leverancier de persoonsgegevens alleen verwerken voor en in opdracht van de Afnemer om uitvoering te geven aan de Overeenkomst of Elektronische bestelling. Voor meer informatie raadpleeg de privacyverklaring van Uitgeverij Deviant.